ANBI-status

Samenvatting beleidsplan
Onlangs heeft het bestuur van de Stichting Parkinson Nederland het beleidsplan voor de komende jaren vastgesteld. U kunt het volledige beleidsplan nu lezen.

De belangrijkste punten uit het beleidsplan zijn:
De Stichting Parkinson Nederland (SPN) heeft het oogmerk de zorg te verbeteren voor mensen die geconfronteerd worden met de ziekte van Parkinson. Dit oogmerk wordt vertaald in de volgende concrete doelen die in de periode 2019-2022 zullen worden nagestreefd:

 1. Blijven zoeken naar andere stakeholders binnen de Parkinsonzorg om fondsenwerving, ten behoeve van het verbeteren van Parkinson zorg naar een hoger plan te brengen.
 2. Het actief aangaan van samenwerkingen met andere organisaties om Parkinsonzorg te verbeteren, door middel van het financieren van projecten.
 3. Maatschappelijke legitimiteit handhaven door een integere en transparante bedrijfsvoering.
 4. Het definiëren en vervolgens selecteren van concrete projecten die gericht zijn op het verbeteren van de zorg voor mensen die moeten leven met de ziekte van Parkinson.
 5. Het realiseren van de noodzakelijke (financiële) middelen om deze projecten mogelijk te maken.
 6. Het inhoudelijk begeleiden van de geselecteerde projecten.
 7. Het toezien op een efficiënte en effectieve besteding van middelen.
 8. Het inzichtelijk maken van het resultaat van de geselecteerde projecten.
 9. Het delen van de opgedane kennis met iedere geïnteresseerde patiënt, mantelzorger of professional.
 10. Het afleggen van verantwoording aan sponsoren, subsidiënten, algemeen publiek en andere externe toezichthouders over de geïnitieerde projecten.

De Stichting is op dit moment onder andere bezig met de projecten: Beter in Balans, winnaars van het Parkinson Lintje, Leespakket palliatieve zorg en ParkinsonNext.

Bezoldigingsbeleid
De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd, zowel middellijk als onmiddellijk.

RSIN/fiscaalnummer
Het RSIN dan wel het fiscaal nummer: 8114.09.582

Per d.d. 27/02/19 opgepakt door het bestuur:

 • Het bestuur heeft overeenkomstig de meeste recente statuten (2013) en notulen het beleidsplan 2013 -2016 up to date gemaakt, vanaf heden het beleidsplan 2019-2022;
 • Nieuwe inhoudelijk toevoegingen gedaan. Zo is de doelstelling van de Stichting conform de laatste statutenwijziging aangepast,
 • daarnaast zijn er interne en externe activiteiten van de Stichting in kaart gebracht
 • Overeenkomstig de Governance Code Zorg 2017 en Corporate Governance Code 2016 is het beleidsplan geanalyseerd en getoetst op mogelijke witte vlekken.
 • Ook heeft het bestuur 6 nieuwe toegekende projecten beschreven. Deze projecten worden ook genoemd in het beleidsplan.