Beleidsplan

Onlangs heeft het bestuur van de Stichting Parkinson Nederland het beleidsplan voor de komende jaren vastgesteld. U kunt het volledige beleidsplan nu lezen.

De belangrijkste punten uit het beleidsplan zijn:
De Stichting Parkinson Nederland (SPN) heeft het oogmerk de zorg te verbeteren voor mensen die geconfronteerd worden met de ziekte van Parkinson. Dit oogmerk wordt vertaald in de volgende concrete doelen die in de periode 2019-2022 zullen worden nagestreefd:

  1. Blijven zoeken naar andere stakeholders binnen de Parkinsonzorg om fondsenwerving, ten behoeve van het verbeteren van Parkinson zorg naar een hoger plan te brengen.
  2. Het actief aangaan van samenwerkingen met andere organisaties om Parkinsonzorg te verbeteren, door middel van het financieren van projecten.
  3. Maatschappelijke legitimiteit handhaven door een integere en transparante bedrijfsvoering.
  4. Het definiëren en vervolgens selecteren van concrete projecten die gericht zijn op het verbeteren van de zorg voor mensen die moeten leven met de ziekte van Parkinson.
  5. Het realiseren van de noodzakelijke (financiële) middelen om deze projecten mogelijk te maken.
  6. Het inhoudelijk begeleiden van de geselecteerde projecten.
  7. Het toezien op een efficiënte en effectieve besteding van middelen.
  8. Het inzichtelijk maken van het resultaat van de geselecteerde projecten.
  9. Het delen van de opgedane kennis met iedere geïnteresseerde patiënt, mantelzorger of professional.
  10. Het afleggen van verantwoording aan sponsoren, subsidiënten, algemeen publiek en andere externe toezichthouders over de geïnitieerde projecten.

De Stichting is op dit moment onder andere bezig met de projecten: Beter in Balans, winnaars van het Parkinson Lintje, Leespakket palliatieve zorg en ParkinsonNext.